Фондация за развитие на предприемачеството (ФРП) е една от организациите с най-голям опит в България в областта на управлението, мониторинга и оценката на проекти и програми.

Фондацията изпълнява проекти за разработване на системи за мониторинг на проекти и програми – разработване на индикаторни планове, процедури и процедурни наръчници за мониторинг. Експертите на Фондацията са подпомагали развитието на системите за мониторинг на европейски програми в България, Албания, Македония и Турция.

ФРП изпълнява проекти за техническа помощ и обучение за управление на схеми за безвъзмездна помощ, анализ и изработване на препоръки на системи и процедури за управление на програми, подробни правила и критерии за допустимост на схеми, финансирани от ЕС.

ФРП изпълнява поръчки за независима предварителна, междинна и последваща оценка на проекти и програми от 1999 г.   При структурирането, изпълнението и контрола на качеството на оценките ФРП използва надеждни методи на оценка, привлича експерти със секторна експертиза и прилага собствена система за управление на знанията и качеството.

Научете повече

Оценка на ефективността и ефикасността на Европейсктиге структурни и инвестиционни фондове – изследване на алтернативни механизми за финансиране  (сравнителна оценка на 4 алтернативни механизма със сходни такива от ЕСИФ) за ЕК, ГД „Регионална и градска политика“,  Ърнст енд Янг, Холандия, 2016-2017

Оценка на въздейстрвието и степента на усвояване на средства от Европейските Рамкови Програми в страните-членки на ЕС – България (2015/RTD/A5/SC/PP-02921-2015) за ЕК, ГД Изследвания и иновации (изготвяне на два доклада) 2016-2017

Текуща оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсюединтелна помощ Македония-България и Турция-България 2007-2013. Оценка на изпълнението и идентифициране на начини за подобряване на дейностите по Програмите за успешното им приключване и предоставяне на препоръки за подобряване на управлението и за новия програмен период, Консорциум Екорис-Фондация за развитие на предприемачеството; Възложител: Министерство на регионалното развитие, 2012-2013

Междинна оценка на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България (2007 – 2013 г.). Междинната оценка е финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG0713EFF-511-220063 по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. (BG0713EEF-511-220063), ИАРА, 2011

Междинна оценка на програма ФАР и Преходния финансов механизъм България, Проект №BG2007/019-303.06.03. Оценка на Програма ФАР и ПФМ в България и изготвяне на секторни Доклади за оценка (експерти на ФРП за ЕКОТЕК, Рисърч и консултинг, Обединено Кралство), 2008-2010

Независима оценка на Норвежката Програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния (подизпълнител на Оксфорд Рисърч, по поръчка на Министерство на външните работи на Норвегия), 2008- 2009

Външна независима оценка на резултатите от дейността на Бизнес център (БЦ) Козлодуй, в рамките на Проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“. Изготвяне на два доклада: Проучване на икономическия потенциал и социална структура на община Козлодуй и Външна оценка на Бизнес център и Бизнес инкубатор Козлодуй, експерти на ФРП, Възложител: ПРООН/МТСП, 2008

Мониторинг и оценка на 25 схеми за безвъзмездна помощ, финансирани по ФАР 2003 и 2004, Мониторинг на 400 договора за безвъзмездна помощ: разработване на методология на извадката, доклади за оценка, подготовка на препоръки за управление на схемите (експерти на ФРП за Екорис, Холандия), 2007

Междинна оценка на Програма „Между-етническо взаимодействие“ в 10 селски общини на България (1-ва и 2-ра фаза). Основна цел – анализ и изготвянето на независима междинна оценка на оправдаността, ефикасността и въздействието на Проекта в контекста на неговите цели (проектът включва и Грантова схема за подпомагане на местни инициативи). Възложител: Фондация „Партньори България“/Американска агенция за международно развитие (USAID),  2006-2007

Външна независима оценка на проект „Красива България“ (КБ) и стратегически насоки за бъдещето на различните етапи на програмата (на финансираните проекти по тази Програма за периода 1999-2005г.). Анализ на изпълнението на проекта и предлагане на препоръки за подобряване на механизмите за изпълнение му, определяне на стратегията за развитието на проекта и на бъдещата роля на ПРООН, Възложител: ПРООН/МТСП.

Техническа помощ към МРРБ за Съвместен фонд за малки проекти 2004 Фаза II, Програма Фар Трансгранично сътрудничество България-Румъния (BG 2004/016-783.01.03.02) за цялостното управление на Грантовата схема, подпомагаща проекти за сътрудничество: мониторигови посещения на мястото на подкрепените проекти, изготвяне на Мониторингови доклади и оценка на цялостното изпълнение на Програмата; обучение по управление на проектния цикъл и участие в изготвянето на Ръководство за изпълнение и управление на проектите; предоставяне на консултации на бенефициентите в хода на изпълнение на проектите и за изготвянето на Финалните отчети (технически и финансови), 2006-2007.

Техническа помощ към МРРБ за Съвместен фонд за малки проекти ФМ 2002, Програма Фар Трансгранично сътрудничество България-Румъния (BG 2002/000-623-04.02) за цялото управление на Грантовата схема. Изготвяне на мониторингови доклади и оценка на цялостното изпълнение на Програмата, 2004-2005.

Техническа помощ за проект „Алтернативна заетост“ (Фар 2003). Изследване, анализи и оценка на алтернативна заетост в СЗ и СИ планов регион на България (Евроконсълнантс, Гърция и ФРП), 2005.

Последваща оценка (Ex-post evaluation) на социалното и икономическо въздействие на Програма Фар за Преструктуриране на стоманената и минната промишленост в България (SMAEP– грантова схема на стойност 12 млн. евро). Оценка и анализ на социално-икономическото въздействие на Програмата в три района на страната – Бургас, София и Перник, и Родопите, по която са обучавани безработни и са финансирани проекти по грантовата схема. Една от целите на оценката на цялостното въздействие и изготвения доклад с извлечените поуки, е да послужи на други Изпълнителни агенции при изпълнението на проекти по европейски програми, Възложител: Министерство на труда и социалната политика, 2002-2003.

Междинна оценка на Програма САПАРД в България. Възложител: Министерство на земеделието и горите, Агриконсултинг АД, Италия -водещ партньор, 2003.

Техническа помощ за Министерството на икономиката (BG 0102.02)Разработване на рамка за мониторинг и оценка, разработване на форми за мониторинг, подготовка на Ръководство за мониторинг, разработване на методология за оценка на проекта и провеждане на оценка на непосредствените резултати, обучение по мониторинг и оценка на Звеното за управление на проекти и регионалните координатори на МИЕ (експерти на ФРП за Екорис, Холандия), 2003.

Последваща (ex-post) оценка на Националната програма ФАР в 10-те страни кандидат-членки (SCR-E/11110/C/SV/ZZ). Оценка на Програма ФАР 1997 и 1998 в България (ФРП в сътрудничество с Рамбол Мениджмънт, Дания – водещ партньор) Последващата оценка се фокусира върху оценката на резултатите и въздействието на националните ФАР програми. Въздействието на програмите е оценено по отношение на подобрения във функционирането на администрациите на национално, регионално и местно ниво с последващо въздействие в различните сектори, които евентуално водят до членство в ЕО, 2002-2003.

Оценка на въздействието на прилагането на стратегията на ПРООН за борба с бедността в България. Оценка на въздействието на прилаганите проекти, подготовка на доклад и препоръки. Възложител: ПРООН.

Мониторинг, оценка и управление на програма ФАР АКСЕС’2000 ( в консорциум с BCAF и ICC-България)  – Информационна и промоционна кампания при стартирането на програмата. Управление на програмата ФАР АКСЕС’2000 с общ бюджет от 1.8 млн. евро. Оценка на кандидатстващите проекти и мониторинг и оценка на финансираните проекти и общо на програма АКСЕС. Предоставяне на техническа помощ на над 100 проекта в България по проблемите, свързани с институционалното развитие, изпълнението на проекти и финансовия мениджмънт, 2003.

Мониторинг и оценка на програма ФАР АКСЕС’99 (в сътрудничество с Европейския институт). Оценка на кандидатстващите проекти и мониторинг и оценка на финансираните проекти и общо на програма АКСЕС. Предоставяне на техническа помощ на над 100 проекта в България по проблемите, свързани с институционалното развитие, изпълнението на проекти и финансовия мениджмънт, 2002

Оценка на Център за изкуства Сорос (Фондация „Отворено общество“), 2001

Оценка на Проект „Център за Обучение на Магистрати“ на Фондация „Отворено Общество“ – София (Фондация „Отворено общество“), 2001

 

Предварителна оценка на Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г. (BG 9810-01-01-0005) Оценка на релевантността и очакваното въздействие на мерките по оста за развитие на човешките ресурси на Плана (експерти на ФРП за Агриконсултинг Европа, Белгия), 2000.

Мониторинг и оценка на прилаганата микросхема на програма ФАР Партньорство в България, 2000.

Оценка на програмата на ПРООН „Подкрепа на бизнес центровете в България – Оценка на ефективността на Програмата на ПРООН за подкрепа на бизнес центровете. Оценени са пет бизнес центъра в страната, чиято работа е свързана с развитието на МСП. На базата на проведеното изследване са формулирани изводи и препоръки относно повишаване тяхната ефективност, 1999.

Оценка на Бизнес програмата на Американския корпус на мира и формулиране на концепция за превръщане на бизнес програмата в програма за обществено развитие, 1998.