Развитието на селските райони е важна област, по  която екипът на ФРП последователно работи, основно в контекста на насърчаване на предприемачеството, заетостта и местното икономическо развитие. В тази насока Фондацията е реализирала, както конкретни проекти в отделни селски общини, така и проучвания и консултантски поръчки, имащи отношение към политиката по развитие на селските райони в България.

Екипът на Фондацията участва при разработване на стратегически документи и законодателство по отношение развитието на селските райони, включително изработване на предприсъединителната програма  САПАРД и Програмите за развитие на селските райони за програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020. Експерти на фондацията подпомогнаха разработването на Програмата за развитие на селските райони по инструмента за предприсъедителна помощ в Албания (2014-2020).

Фондацията извършва проучвания и консултира общини, и местни инициативни групи по планиране на местното развитие, разработване на стратегии за устойчиво развитие и управление на проекти.

Проекти и проучвания

Консултантска услуга за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Исперих по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г, изготвяне на насоки за кандидатстване, включително формуляри и други документи за 4 мерки от Стратегиятар 2016-2017

Обобщен доклад за напредъка в изпълнението на Националния стратегически план за развитие на селските райони в България за периода 2012-2013г, 2014

Предоставяне на консултантски услуга за разработване и изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, включително провеждане на проучвания, разработване на мерки и обучения  – 2011-2015.

Обобщен доклад за напредъка в изпълнението на Националния стратегически план за развитие на селските райони в България за периода 2010-2011 г., 2012

 

Участие в Експертната комисия по осигуряване на прозрачност по прилагането на М.311 (Разнообразяване към неземеделски дейности) и М.312 (Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия) от Програмата за развитие на селските райони (2007- Участие в Постоянната работна група към КН по Ос 4 “ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), 2010-2011

Техническа помощ на Министерството на земеделието и храните за подготовка на Програмата за развитие на селските райони и нейната мониторингова система (BG2004/016–711.03.01). Консултантска помощ за разработване на секторни анализи и концепция за системата на мониторинг и оценка на Програмата, включително форми за мониторинг на мерките по програмата – в рамките на международен консорциум, с водещ партньор ЯК АГРАР КОНСУЛТИНГ, Германия, 2008-2010

Планиране на местното икономическо развитие – община Исперих (Проект №7080150805009 по Програма „Активни услуги на пазара на труда” – МТСП/Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка). Анализ и оценка на потенциала за развитие на местните инициативи в общината и разработване на общинска стратегия. Подготовка на общината за участие в националната Програма за развитие на селските райони-Ос 4 “ЛИДЕР”, включваща подготовка за създаване на Местни инициативни групи (МИГ), участие в разработването на крайния вариант на стратегиите и обучение по писане и управление на проекти, 2005-2006

Планиране на местното икономическо развитие – община Руен (Проект №212015080529 по Програма „Активни услуги на пазара на труда” – МТСП/Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка). Анализ и оценка на потенциала за развитие на местните инициативи в общината и разработване на общинска стратегия. Подготовка на общината за участие в националната Програма за развитие на селските райони-Ос 4 “ЛИДЕР”, включваща подготовка за създаване на Местни инициативни групи (МИГ), участие в разработването на крайния вариант на стратегиите и обучение по писане и управление на проекти, 2005-2006

Нови подходи за включване на малцинствата в социалното и икономическо развитие на изоставащите селски региони (Фондация “Отворено Общество”). Идентифицирани са проблемите на малцинствените групи в 9 селски общини, както и проблемите на основните работодатели и местната власт, свързани с тези групи; определени са приоритетите за подобряване на социално-икономическото положение на малцинствата. Формулирани са предложения за политики спрямо малцинствата и подкрепа на местната администрация в процеса на изготвяне на международни проекти за решаване на социалните проблеми, 2001

Планиране на местното икономическо развитие: Анализ и оценка на потенциала за развитие на местните инициативи в 4 общини и разработване на общински стратегии. Подготовка на общините за участие в националната Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 ЛИДЕР, 2005-2006

Изследване, анализ и оценка на Микро-финансиращите институции в селските райони.  Оценка на потенциалното търсене на кредити и реалния достъп до кредити на населението от селските общини на страната; оценка на настоящите дейности и потенциал за развитие на микро-финансиращите институции в България, включително банки, кооперативи и НПО; препоръки за създаването на пилотна кредитна линия за финансови институции, предоставящи финанси на семействата, дребните фермери и МСП от селските райони на страната, Възложител: Министерство на земеделието и горите.

Заетост чрез подкрепа на бизнеса (Проект JOBS), възложител–ПРООН, съ-финансиран от МТСП (2 етапа). Изследване на потенциала за икономическо развитие на 24 селски общини в България (16 и 8 общини, съотвено на първи и втори етап) и определяне на приоритетите им за бъдещо развитие. Изработване на анализ на потенциала за икономическо и социално развитие на общините, на базата на  количествен (извадково изследване) и качествен анализ (вкл. вторичен анализ на официални източници на информация). Предоставяне на консултации на персонала на бизнес центровете в тези общини, създадени в  рамките на проект JOBS, по отношение на институционално укрепване и управление на финансираните проекти; обучение на експерти. Публикуване на резултатите от анализа в отделни книжки за всяка община. 2002-2003 г.