Фондация за развитие на предприемачеството (ФРП) е една от организациите с най-голям опит в България в областта на управлението, мониторинга и оценката на проекти и програми.

Фондацията изпълнява проекти за разработване на системи за мониторинг на проекти и програми – разработване на индикаторни планове, процедури и процедурни наръчници за мониторинг. Експертите на Фондацията са подпомагали развитието на системите за мониторинг на европейски програми в България, Албания, Македония и Турция.

ФРП изпълнява проекти за техническа помощ и обучение за управление на схеми за безвъзмездна помощ, анализ и изработване на препоръки на системи и процедури за управление на програми, подробни правила и критерии за допустимост на схеми, финансирани от ЕС.

ФРП изпълнява поръчки за независима предварителна, междинна и последваща оценка на проекти и програми от 1999 г.   При структурирането, изпълнението и контрола на качеството на оценките ФРП използва надеждни методи на оценка, привлича експерти със секторна експертиза и прилага собствена система за управление на знанията и качеството.