Изпълнени проекти

Управление на Европейската система за прогнозиране на нуждите от работна сила: Дълбочинни национални анализи – България, Рамков договор №2016-FWC7/AO/DSL/KPOUL-JVLOO/Skills-governance/005/16, 2017-2018

Проект „Балкански клъстер” (№2007CB16IPO006-2011-2-167), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия, ФРП (водещ партньор) и Клъстерна къща-Ниш (партньор), Възложител: МРРБ, 2015-2016

Проект „Бизнес без граници” (№2007CB16IPO006-2011-2-174), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия , РБЦ Перник (водещ партньор),  Възложител: МРРБ, 2013-2014

Техническа помощ за Разработването на технологична и иновационна грантова схема – Програма Фар – Икономическо и социално сближаване. Разработване на Насоки за кандидатстване и на Формуляри за оценка и мониторинг за Националния иновационен фонд, консорциум: Екорис, Холандия -Фондация за развитие на предприемачеството, Възложител: Министерство на икономиката/Агенцията за малки и средни предприятия, 2005

Проект Насърчаване на женското предприемачество в България, фаза ІІ (София, Перник и Враца), финансиран от Министерство на външните работи на Австрия. Проектът включваше консултиране и обучение на безработни жени в целевите области и насърчаването им да стартират собствен малък бизнес чрез предоставяне на безвъзмездно финансиране на проекти в рамките на малка грантова схема, 2004-2005.

Проект “Алтернативна заетост” – Техническа помощ за проект BG2003/004-937.11.01 “Алтернативна заетост”, финансиран по Програма ФАР. Изследване, анализ и изготвяне на доклад за възможни алтернативни стопански дейности на територията на два планови района в България; анализ на потребностите от професионално обучение, 2004 г.

Създаване на мрежа за подкрепа на МСП в България, Македония, Босна и Херцеговина, проект, реализиран за България, в партньорство с ИНФОРМЕСТ, ИталияСъздадени са “офиси-антени”, осигуряващи информация и консултации на МСП в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе, 2004

Развитие на индустриални клъстери – Проект ИнКлуд (Interreg Programme III B CADSES 2003-2005). Идентифициране на съществуващи/ потенциални кластъри в Италия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния и България, анализ и оценка на тяхната конкурентноспособност, на съществуващите политики за подкрепа на национално и регионално ниво, на възможностите за сътрудничество, за трансфер на италианско и австрийско ноу-хау в тази област. Обучение на експерти от 2-та кластъра идентифицирани в България (хранително-вкусова и дървопреработваща промишленост)  и обучителни посещения в Австрия и Италия на тези 2 кластъра, 2003-2005

Развитие на индустриални клъстери в седем европейски страни. Проект ИНКЛУД, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ІІІ, насочен към създаване на сътрудничество между фирми и местни власти, с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, 2002-2005.

Австрийско-български пилотен проект “Насърчаване на женското предприемачество в България, фаза I (София и Враца), финансиран от Министерство на външните работи на Австрия.  Проектът включваше провеждане на изследване сред безработни жени и жени със стартиращ бизнес, обучение на обучители от страна на австрийските партньори и обучение на безработни жени за стартиране на собствен бизнес, както и на жени предприемачи с микро-фирми за разширяване на дейността им, разработване на бизнес планове за кандидатстване по микро-грантова схема; изграждане на Център за женско предприемачество към ФРП, 2002.

Изследване на регионалните различия в развитието на МСП и на законодателната рамка за МСП (Агенция за МСП). Изследването е извършено за целите на изготвянето на Годишния доклад за МСП. То съдържа анализ на регионалните различия в развитието на МСП, профил на предприемача, пречки пред развитието и растежа на МСП и държавната политика спрямо тях. Разработена е отделна глава за институциите, работещи в подкрепа на МСП, както и за МСП, в контекста на Европейската интеграция, 2002.

Изследване на бизнес асоциациите в България (Център по международна частна икономика, САЩ). Оценка на развитието на бизнес асоциациите чрез провеждане на изследване сред техни настоящи и бивши членове, както и на фирми, които не членуват в асоциации. Анализирани са ролята на бизнес асоциациите и услугите, предоставяни от тях, 2002.

Изследване на нагласите на безработните и работодателите спрямо новите постановки в Закона за насърчаване на заетостта, финансирано от МТСП. Изследване на 300 безработни и 300 работодатели, за да се установи до каква степен те са запознати с новите преференции в Закона и готовността им да се възползват от тези нови възможности. Изследване на нагласите на безработните, включително на групите в неравностойно положение (дългосрочно безработни, малцинствени групи, бивши военни, самотни майки и др.), 2002.

Изследване на регионалните различия в сектора на МСП и разработване на законодателна рамка за МСП (Агенция за МСП) – Изследването е извършено в рамките на Годишния доклад за МСП. То съдържа анализ на регионалните различия в развитието на МСП, профил на предприемача, пречки пред развитието и растежа на МСП и държавната политика спрямо тях. МСП в контекста на европейската интеграция. Разработена е отделна глава за институциите, работещи в подкрепа на МСП, както и за МСП в контекста на Европейската интеграция, 2002

Изследване на бизнес асоциациите в България (финансиран от CIPE, USA) – Оценка на развитието на бизнес асоциациите чрез провеждане на изследване сред техни настоящи и бивши членове, както и на фирми, които на членуват в асоциации. Разработване на анализ на отношението спрямо бизнес асоциациите и услугите, предоставяни от тях, 2002

Разработване на стратегия за териториалните структури на АМСП (Проект на програма ФАР за АМСП), 2002

Обучение на членовете на Асоциацията на общините от черноморския регион в разработване на проекти и участие в предприсъединителните фондове на ЕС, 2002

Изследване на 8 клъстера на МСП в България, проект, реализиран в рамките на Програмата за конкурентоспособност на USAID. Оценка на ролята и потенциала на тези клъстери по отношение на местното и регионално икономическо развитие. Представени са добрите практики, като е идентифициран потенциалът за сътрудничество с местните власти, 2001.

Изследване на потенциала за прилагане на Схема за микрокредитиране и нагласите сред безработни лица за самонаемане и започване на собствен бизнес по поръчка на Министерство на труда и социалната политика. Изследван е интересът към самонаемане и стартиране на самостоятелен бизнес чрез предлагане на алтернативни схеми за финансиране в общини с критично равнище на безработица. Проучването обхваща дългосрочно безработни, малцинствени групи и работодатели. Направен е сравнителен анализ на схеми за микрокредитиране в страните от Централна и Източна Европа и са формулирани препоръки за разработване на национална политика, 2001.

Изследване и анализ на трудовите взаимоотношения в микро- и малките фирми. Проектът е реализиран в 7 страни-членки на ЕС и 4 страни, извън ЕС, , под ръководството на Института за МСП, Холандия, и с финансовата подкрепа на Европейската фондация за подобряване условията на работа и живот, Дъблин. Цел на проучването: да се идентифицират, анализират и обобщят всички най-важни изследвания по проблема, да се направи сравнение между състоянието в различните държави, да се формулират заключения и препоръки за бъдещи изследвания, 2001.

Сътрудничество за успех. Сравнително изследване на равенството на жените в Албания, Македония, България (Европейска инициатива за демокрация и човешките права). Съвместен проект с организации от Албания и Македония, финансиран от Европейската Комисия, чиято цел е развитие на сътрудничеството в областта на равните възможности на жените на Балканите. Целта на проекта е насърчаване на участието на жените в процеса на вземане на решения на всички нива и активизиране на ролята им в икономическия и политическия живот на Балканите. В рамките на проекта е направена оценка на участието на жените от трите страни в процеса на вземане на решение на всички нива на обществено политическия живот в трите страни. Анализирани са нагласите на жените за икономическа независимост чрез стартиране на собствен бизнес, 2001.

Годишен доклад за МСП 1996-1999 г., съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия и Центъра за икономическо развитие. Направен е преглед на макроикономическото развитие в България за периода 1996-1999 г. на базата на национално теренно изследване. Анализирани са растежа на сектора; регионалните различия на МСП; идентифицирани са нуждите и нагласите на малките и средните предприятия в България. Формулирани са препоръки за развитието на МСП в България. Разработен е първият годишен доклад за състоянието на МСП в България, 2000.

Идентифициране на виртуални клъстери и представяне на опита на някои Дунавски и южноевропейски страни в стратегическото териториално планиране (Програма ИНТЕРРЕГ ІІ С). Под ръководството на италианската организация ИНФОРМЕСТ е проведено сравнително изследване на явлението “продуктивен локализъм” в държавите-партньори. В България са проучени условията за териториално планиране на средата за бизнес и на прилагането на клъстерния подход при фирми в секторите дървопреработване (Банско-Разлог), консервна промишленост (Пловдив) и шивашка промишленост (Русе) , 2000.

Изследване на жените в бизнеса в България (извършено по поръчка на Международната организация на труда) за идентифициране на проблемите на жените в процеса на създаване и управление на собствен бизнес. Оценка на националната политика и съществуващата институционална рамка. Разработване на препоръки на ниво политика, 2000.

Подкрепа на трансграничното сътрудничество с Македония (Програма ФАР КРЕДО). Подпомагане на общините Струмяни и Берово в развитието на трансгранично сътрудничество, разработване на съвместни стратегии и планове за действие. Техническа помощ и консултации за създаването на проекти за инвестиции, 2000

Икономическо изследване на район Видин. Направен е анализ на главните проблеми в икономическото развитие на Видинския регион, за да се предложат възможности за развитие, включително и за насърчаване на МСП. В доклада са представени тенденциите в икономическото развитие на района, оценка на бизнес средата и предприемаческия дух, пречките за развитието и растежа на МСП и перспективите за развитие, 2000.

Продължително професионално обучение в минната и стоманодобивната промишленост в Перник (по поръчка на Европейската фондация за обучение, Торино). Проучване на състоянието на професионалното обучение в област Перник (район в индустриален упадък) и формулиране на препоръки за подобряване на координацията между управляващите органи, включително тристранното управление на професионалното обучение, 2000.

Обучение за кметове и областни управители в разработване на стратегии за устойчиво развитие, планиране на програми и проекти и набиране на средства  за прилагане на регионалната политика и пред-присъединителните фондове (ПРООН). Обучение за регионалните/местните власти по въпросите на пред-присъединителните механизми на ЕС и изготвяне на стратегии за устойчиво развитие. Разработване на подход за насърчаване на икономическия растеж и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, 2000.

Изследване на възможностите за отваряне на граничен пункт и за построяване на път до границата с община Струмяни (ТГС България-Македония по Програма ФАР КРЕДО). Проектът е фокусиран върху проблемите, свързани с развитието на общините в най-неблагоприятно положение по българо-македонската граница (Струмяни и Берово). Той е насочен към на нарастване на влиянието на местната власт в процеса на лобиране за местното икономическо развитие, както и към включването й в програми и проекти, финансирани от национални и международни програми, 1999.

Обучение и разработване на Справочник на програмите за регионално развитие на ЕС (Програма ФАР Гражданското Общество) – Разработване на наръчник с програми на ЕС, отворени за България, и предоставяне на серия от обучителни семинари и консултации по разработване и изпълнение на проекти. Проектът  е насочен към обучение на представители на неправителствени организации (НПО) и местната/ регионалната власт в областта на  разработването на проекти в рамките на многогодишните програми за регионално развитие на ЕС, както и участието в такива програми. Публикуван е Справочник на програмите на ЕС, 1999

Техническа помощ за програма ФАР, Транс-гранично сътрудничество (България-Румъния), малки проекти – участие с експерти за мониторинг и оценка, 1999

Мерки за борба с корупцията в местното самоуправление (в Хасково и Враца) по проект за отпускане малки безвъзмездни помощи на Местната антикорупционна програма на Коалиция 2000. Сравнително изследване на корупцията в двата регионални центъра. Създаване на експертни групи за наблюдение на корупцията на местно равнище. Обучения на НПО и общински служители в областта на мерките за борба с корупцията, 1999

Изследване на приоритетите на България в областта на местното икономическо развитие (проектът е финансиран по програма Демократична Мрежа, USAID). Изследвани са приоритетите в политиката за местното икономическо развитие и са формулирани препоръки за подходи при тяхното прилагане на местно равнище. Целта на изследването е да идентифицира основните пречки за участието на НПО в процеса на разработване на политика, както и техния потенциал за изпълнение на програми и проекти, насочени към развитието на устойчиви общности, 1999

Състояние на малкия бизнес в България. Изследването надгражда данните и опита, придобити при теренно проучване през 1997 г. Основните проблеми, предмет на изследването, са свързани с бизнес средата, сферата на развитие и структурата на МСП, последните промени в областта на политиката към МСП, оценката на мерките за подкрепа на МСП, предприети от правителствени и неправителствени организации, намирането на източници на финансиране и др., 1998.

Подкрепа за агенциите за регионално развитие  с цел насърчаване на малкия бизнес, съвместно с Фондация “Ханс Зайдел”. Организиране на серия от семинари, с цел подпомагане развитието на МСП в няколко български града. Резултатите включват разработването на мерки за подкрепа в няколко области – маркетинг, укрепване на регионалните бизнес организации и др., предоставена от немски институции. Събиране на допълнителна информация относно повишаване ефикасността на международните схеми за финансиране на МСП, 1998.

Насърчаване на самонаемането сред военноинвалидите, съвместно със Съюза на военноинвалидите (Национален фонд за рехабилитация и социална интеграция). Изследване и идентифициране на проблемите на военноинвалидите в България. Провеждане на обучение на обучители в областта на създаването и развитието на собствен бизнес. Обучение на хора с физически увреждания за работа в кооперативи. Създаване на специализиран Информационен център за военноинвалиди в Пернишкия регион. Публикуване на информационни и консултационни материали, с бизнес и социална тематика, 1998.

Експортно ориентираните МСП в България. Изследването анализира структурата на износа в българската икономика и прави преглед на българския износ по пазари и продуктови групи. На базата на теренни изследвания то дава оценка на ролята на малките и средните предприятия в българския износ, както и на тяхната експортна ориентация като цяло, идентифицира основните проблеми и нужди на МСП, 1998.

Изследване на потребностите от обучение и информация на МСП в България. Проучване на търсенето и предлагането на информация, обучение и консултации от страна на МСП, основните трудности при намиране на съответната информация, на обучителни и консултантски услуги. Представени са 34 български институции, подпомагащи МСП, 1998.

Оценка на нуждите от информация относно политиката на ЕС и участие на българския бизнес в Единния европейски пазар – лекции върху законодателството на ЕС и проблемите, свързани с присъединяването на България към ЕС – съвместно с Българска стопанска камара, 1998.

Потребности от професионално образование и обучение в Старозагорска област. Изследване на нуждите на МСП от професионално образование и обучение и на институциите, предоставящи обучителни услуги в област Стара Загора, за да се определи потенциала на региона и бъдещите нужди на пазара на труда предвид новите тенденции в националната икономика и да се разработи модел за сътрудничество между социалните партньори и обучителните институции (по поръчка на Националната обсерватория за професионално образование и обучение към Министерството на образованието), 1998.

Развитие на МСП в страните от Централна Европа. Цел на проекта: да се определят общите проблеми, свързани с развитието на МСП във всяка една от страните в региона. Трансфер на ноу-хау в областта на МСП от страните-членки на ЕС, участващи в ЦЕИ (Италия и Австрия), към страните от Централна и Източна Европа, които не членуват в ЕС. В рамките на проекта е разработен план за действие за насърчаване на МСП в Централна Европа и е организирана Международна конференция, съвместно с Централно- европейската инициатива (ЦЕИ), финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), 1998.

Създаване на съвместни предприятия по програма PHARE JOP в областта на дървообработването и производството на мебели (съвместно с Информест, Гориция и Търговската палата на Удине, Италия). Създаване на благоприятни условия за сътрудничество между италиански и български фирми. Събиране на информация относно процеса на създаване и подпомагане на МСП от италианската област Фриули – Венеция Джулия и няколко български региона, в областта на дървообработването и производството на мебели, 1998.

Състояние на малкия бизнес в България. Проучване на макроикономическото развитие в България за периода 1991-1996 г. в контекста на развитието на частния сектор. Анализирано е състоянието и растежа на сектора на малките и средни предприятия (МСП). Извършено е сравнение с тенденциите в други страни от Централна и Източна Европа и ЕС. В заключение е направена оценка на нуждите и нагласата на българските МСП, 1997.

Политика спрямо МСП в България. Изследване на политиката по отношение на МСП в България и сравнение с политиките в други европейски страни. Идентифицирани са основните проблеми на малкия бизнес и са формулирани препоръки относно политиката и инструментариума за подкрепа на МСП. Основният подход, който е използван, е сравнителен анализ, на базата на доклади и изследвания, проведени в областта на политиката за МСП. Събрана е допълнителна информация чрез интервюта с експерти и с представители на държавната администрация, работещи в областта на подпомагането на МСП, 1997.

Финансиране на МСП в България. Преглед на състоянието на банковата система и на алтернативните източници за финансиране на МСП в страната. Въз основа на интервюта с представители на МСП и организации в подкрепа на бизнеса е направен анализ на нагласите на малките и средните предприятия по отношение на достъпа до финансиране. Представени са примери за финансиране на МСП в Европейския Съюз и в другите държави от Централна и Източна Европа. В заключение са формулирани препоръки за подобряване на условията за финансиране на МСП, 1997.

Оценка на потребностите на българските фирми от сектора на телекомуникациите. Направен е анализ на нуждите на българските фирми с предмет телекомуникационни услуги и други нови технологии, и оценка на необходимостта от въвеждане на нови технологии в ежедневната им работа, 1997.

Разработки и проекти, изпълнени в рамките на Европейската мрежа за социални и икономически изследвания (ENSR network)
 • Изследване на МСП в Европейските региони и градове-България, Австрийски институт за регионални изследвания, 2016
 • Туризъм, възникващи и креативни индустрии. Изследване на нивото на цифровизация на европейските МСП в туризма и бариерите, пред които са изправени тези организации – България, Грант Тортън-Малта, 2016
 • Изследване/оценка на ефективноста на само- и ко-регулациите за изпълнението на Европейската Директива за аудио-визуални услуги, Пантеия, Холандия, 2015
 • Изследване на интернет-базирани платформи за женско предприемачество, 2014
 • Дълбочинно изследване на тема „МСП и пазара на труда”. Оценка на въздействието на МСП върху Европейския пазар на труда, Институт за изследване на МСП, Холандия, 2011
 • Възможности за интернационализацията на МСП в трети страни, Институт за изследване на МСП, Холандия и Австрийски институт за изследване на МСП, 2009-2010
 • Проучване на не-законодателните инициативи във фирмите за насърчаване на равенството на половете в МСП, Австрийски институт за изследване на МСП, 2009.
 • Представителност на бизнес организациите на МСП в ЕС, Институт за изследване на МСП, Холандия, 2009
 • Годишен преглед 2009 на ЕК, подкрепа за събирането и подготовката на националните данни за МСП в България, Институт за изследване на МСП, Холандия, 2009
 • Изследване на сезонната миграция в България. Доклад, изготвен въз основа на проучване на документи и провеждане на интервюта с ключови субекти по поръчка на Института за изследване на МСП, Холандия, 2008
 • Иновативни дейности за осигуряване на добри практики по мобилността на работниците в МСП, Австрийски институт за изследване на МСП, 2007
 • Проект за идентифициране на клъстери, Оксфорд Рисърч, Норвегия), 2007
 • Проучване на практиките и политиките в сектора на социалното предприемачество в Европа, Австрийски институт за изследване на МСП, 2006-2007
 • Насърчаване на качеството на живот в селска Европа, Австрийски институт за изследване на МСП, 2006-2007
 • Съпоставяне на регионални и национални услуги за подкрепа на МСП в областта на интелектуалната и индустриалната собственост, Австрийски институт за изследване на МСП, 2006.
 • Социалното осигуряване за нови предприемачи и техните партньори, Институт за МСП, Холандия, 2006.
 • Подпомагане на занаятчиите и МСП по отношение на Европейската стандартизация, Институт за МСП, Холандия, 2005-2006.
 • Инициативи на работодателите по отношение на застаряващата работна сила, Австрийски институт за изследване на МСП, 2005-2006.
 • Подпомагане на Института за МСП, Холандия за създаването на Европейска Обсерватория на МСП, 2003.
Консултантски услуги

Участие в Експертната комисия по осигуряване на прозрачност по прилагането на М.311 (Разнообразяване към неземеделски дейности) и М.312 (Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия) от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), 2010-2011.

Експертна подкрепа за Бизнес център и инкубатор Перник при изпълнението на проект, насочен към разширяване на Бизнес инкубатора чрез изнесен офис в град Брезник. Разработена е Стратегия за местно икономическо развитие и са обучени местни потенциални предприемачи, 2009.

Консултантска подкрепа и обучение за планиране на местното развитие в четири общини (Павликени, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Челопеч), в рамките на проект, финансиран от Програмата „Активни мерки на пазара на труда” (Агенция по заетостта/ Агритрейд ООД), 2007 г.

Обучение за кметове на селски общини за възможностите за финансиране на селските райони чрез Структурните фондове на ЕС – ТПП Враца, 2007

Консултантска подкрепа за Бизнес център и инкубатор Перник при изпълнението на проект, финансиран от Програма Добросъседство България – Сърбия, 2007

Участие при организирането на Семинар по разработване на стратегии за местно развитие, Център за предприемачество, МСП и местно развитие на ОИСР, Тренто, 2007 г.

Анализ на националната политика и разработване на примерни казуси за област Враца, възложен от ОИСР: Сравнителен анализ на степента на гъвкавост и адаптивност на националната рамка за формиране на политики спрямо пазара на труда и оценка на потенциала за координиране и интеграция на регионално и местно ниво в областта на пазара на труда, професионалното обучение и регионалното развитие, 2006 г.

Професионално и бизнес обучение на безработни жени от област Кърджали (BG 0202.01-YI.4.10). Институт за подкрепа на интеграцията; Министерство на труда и социалната политика; Програма за насърчаване на младежката заетост, 2005 г.

Създаване на Звено за самопомощ в региона на Кърджали (в сътрудничество с НПО Линкс и финансовата подкрепа на  Програма ФАР „Активни мерки на пазара на труда”). Проектът е реализиран в 7 общини на област Кърджали; основната цел е насърчаване на предприемачеството сред ромските и турските общности в фокус върху жените и младите хора, 2005 г.

Представено обучение в рамките на проект PLATO на ТПП Стара Загора, 2005

Обучение на персонала на район Подуене (Столична община) по управление на проектния цикъл, 2005

Обучение за започване на микро- и малък бизнес, съвместно със Свободния Варненски университет, в рамките на Инициативи на пазара на труда, 2004.

Обучение на безработни за стартиране на собствен бизнес на тема: Развитие на предприемачеството в туризма и селското стопанство, съвместно с Колежа по туризъм-Добрич, в рамките на Инициативи на пазара на труда, 2004.

Техническа помощ за създаването на Европейска бизнес асоциация по проект DGIUGLARIS043-CARDS-EAR-SK, бивша ЮРМ, 2004.

Консултиране на Министерство на икономиката при разработването на Документацията за Националния иновационен фонд, 2004.

Предоставяне на консултации за създаването на Софийския Гаранционен Фонд за МСП, 2004.

Техническа помощ за Регионален бизнес център и бизнес инкубатор- Перникподкрепа за насърчаване на младежкото и женското предприемачество, анти-корупционни инициативи чрез развитие на гражданското общество, 2004

Обучение по иновативни практики и модели за икономическо развитие в Самоков, Асеновград, Търговище и Добрич, Фондация Партньори България, 2004

Иновативни практики и модели за икономическо развитие в Самоков, Асеновград, Търговище и Дупница, Фондация “Партньори България”. Участие в разработваните от Фондация „Партньори България” иновативни практики и модели за икономическо развитие за общините Самоков, 2004

Насърчаване на развитието на кластъри в дървопреработвателната и мебелната промишленост (Троян) и шивашката промишленост (Русе), Министерство на икономиката, 2004

Разработване на Ръководство за управление на Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Програмата е на обща стойност 230 млн.лв.; ръководството на програмата включва стандартизирани формуляри на хартиен носител и в електронна форма за разработване на проекти, управление на програмата, мониторинг и оценка, 2003.

Консултантски услуги за екипа на Бизнес инкубатор Перник по институционално развитие и развитие на персонала (Програма ФАР за Преструктуриране на стоманодобива и минната промишленост), 2002 г.

Разработване на стратегия за териториалните структури на Агенцията за МСП (Проект по Програма ФАР за Агенцията за МСП), 2002.

Консултантски услуги и обучение в рамките на проект за насърчаване на предприемачеството на безработни жени на територията на община Костинброд, финансиран по програма ФАР Активни мерки на пазара на труда (Фондация за развитие на частно земеделие), 2002.

Консултации по разработване на стратегия за устойчиво развитие на група производители-Априлци (Проект на GTZ, МЗГ ), 2002

Участие в работната група по Финансиране на МСП към Института за икономическа политика, 2001.

Подготовка на ФАР 2001 – Икономическо и социално сближаване (формулиране на предложения за участие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика), включително проекти за социална интеграция, 2001 г.

Разработване и публикуване на Практическо ръководство LACE за трансгранично сътрудничество (AEBR – Гронау, Германия), 2001

Институционална оценка и техническа помощ за 11 асоциации, създадени от Инициатива за местно самоуправление (USAID), 2001

Разработване на проект за създаване на Бизнес център в областен център Перник (съвместно с община Перник), 2001

Посредничество за създаване на контакти между холандски и български МСП, и мултинационални компании, в рамките на визитата на холандския Министър на Външната търговия в България, 2000

Консултиране на Агенцията за регионално развитие – Видин при разработването на План за местно икономическо развитие (ПРООН); обучение на общински служители и членове на НПО, 2000

Консултиране на местни ключови фигури в няколко общини (Асоциация на родопските общини) в областта на разработване, изпълнение, мониторнг и оценка на проекти – Смолян, Силистра и др. (USAID, Инициатива за местното управление), 2000

Консултиране на Асоциацията на общините по поречието на Марица. Методология за изследване и наблюдение на корупцията в общините, 2000

Консултиране на регионалните власти от Североизточен, Северозападен, Северен Централен и Южен Централен регион по създаването на регионални проекти за финансиране по Европейските структурни фондове, 2000

Обучение на безработни по Проект “Красива България” във Велико Търново в рамките на проект на Фондация ФАЕЛ и Института за икономическа политика, 2000

Консултиране на Камарата на дървопреработвателите в Банско в областта на маркетинга, качествения контрол и сервизната поддръжка, 2000.

Участие в Националната работна група по Търговската инициатива в Югоизточна Европа за насърчаване на международната търговия в региона, 2000.

Участие в работните групи по Присъединяването на България към ЕС по проблемите на индустриалната политиката и политиката спрямо МСП към Агенцията за МСП и Министерство на икономиката, 2000.

Мониторинг на процеса на разработване на Глава 16 Малки и средни предприятия по Присъединяването на България към ЕС (Фондация “Фридрих Еберт”), 2000.

Проучване и оценка на възможностите за промишлено и технологично сътрудничество между италиански и български фирми, съвместно с ИНФОРМЕСТ (Център за услуги и документация за международно икономическо сътрудничество), Гориция, Италия, 1999.

Предоставяне на консултантска помощ за Холандския център за икономическо сътрудничество при оценката на реформата в българската съдебна система, 1999.

Формулиране на предложения за развитието на МСП за Форума на ОИСР за Югоизточна Европа, 1999.

Предоставяне на помощ за община Свищов при разработването на стратегия за подкрепа на МСП в региона, 1999.

Предоставяне на помощ за община Преслав при създаването на Туристически информационен център за развитие на туризма в региона, 1999

Подпомагане на винопроизводителите от Свероизточния регион на България чрез създаване на Асоциация за винен туризъм, 1999

Предоставяне на ноу-хау при хармонизирането на българското законодателство в областта на МСП със съответните разпоредби на ЕС, Министерство на промишлеността, Агенцията за МСП, 1998.

Формулиране за препоръки към Форума за развитие на предприемачеството към ОИСР по проблеми, свързани с финансирането на МСП, 1998.

Разработване на Национална стратегия за МСП за Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) към Министерство на промишлеността, съвместно с Института за пазарна икономика, САЩ, 1998.

Анализ на проектозакона за МСП и изготвяне на становище за Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП), 1998

Консултантски услуги за Търговско-промишлената палата във Враца по проблемите на трансграничното сътрудничество (програма Кредо), 1998.

Техническо сътрудничество и трансфер на ноу-хау за Регионалната агенция за социално и икономическо развитие-Хасково. Обучение на екипа в областта на управление на проекти и офис мениджмънт, 1998.

Обучение на служители на община Свищов в областта на разработването и изпълнението на проекти, 1998

Съдействие при обучението на доброволци на Американския корпус на мира, Самоков. Трансфер на ноу-хау и експертна оценка на проблемите, свързани с местното/регионално развитие, както и с присъединяването на България към ЕС и бъдещото й членство в ЕС, 1998.

Подкрепа за Бизнес център–Девин при разрешаването на проблемите, свързани с финансирането на МСП. Организиране на семинари и предоставяне на информация, 1998.

Постоянен секретариат на Българската асоциация за информационни технологии. Логистична и консултантска подкрепа за изготвяне на проектопредложения до правителствени институции, както и за организиране на кръгли маси и БАИТ ЕКСПО, 1997 –1999.