Развитието на селските райони е важна област, по  която екипът на ФРП последователно работи, основно в контекста на насърчаване на предприемачеството, заетостта и местното икономическо развитие. В тази насока Фондацията е реализирала, както конкретни проекти в отделни селски общини, така и проучвания и консултантски поръчки, имащи отношение към политиката по развитие на селските райони в България.

Екипът на Фондацията участва при разработване на стратегически документи и законодателство по отношение развитието на селските райони, включително изработване на предприсъединителната програма  САПАРД и Програмите за развитие на селските райони за програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020. Експерти на фондацията подпомогнаха разработването на Програмата за развитие на селските райони по инструмента за предприсъедителна помощ в Албания (2014-2020).

Фондацията извършва проучвания и консултира общини, и местни инициативни групи по планиране на местното развитие, разработване на стратегии за устойчиво развитие и управление на проекти.